גנטיקה וספורטאי עילית: עבר, הווה ועתיד

ד"ר  ניר עינון, המחלקה לתזונה, הפקולטה למדעי הבריאות, מרכז האוניברסיטאי אריאל

במהלך שני העשורים האחרונים חלה התפתחות דרמטית בתחום המחקר הגנטי הקשור לפעילות גופנית. התפתחות זו עשויה להוות גורם משמעותי בהתאמת ענפי ספורט לרקע הגנטי ובשיפור הישגיהם של ספורטאים בכלל ושל ספורטאי עילית בפרט. הגורמים התורשתיים קובעים במידה רבה את היכולות הספורטיביות על ידי השפעה על המדדים הפיזיולוגיים הקשורים למאמץ גופני. השאלה העיקרית כיום היא איננה האם יש השפעה לגורמים גנטיים על יכולות ספורטיביות, אלא זיהוי ואפיון הפרופיל הגנטי המייחד פנוטיפ ספורטיבי ספציפי (אירובי ואנאירובי).
חשוב לציין, שמקבץ השונויות הגנטיות באוכלוסיה הרחבה הינו גדול ומקשה מחקרית על מציאת שונויות גנטיות הקשורות רק ליכולות ספורטיביות. לכן, בשלב זה מתמקד רובו ככולו של המחקר  באפיון ומיפוי הגנטי בספורטאי עילית המוגדרים כספורטאים המתחרים ברמה לאומית או בינלאומית גבוהה, בשל היותם מייצגים מיזוג נדיר של פוטנציאל גנטי. המחקר העוסק במיפוי הפרופיל הגנטי של ספורטאי עילית מצביע, כצפוי, כי מספר גדול של גנים מעורב בקביעת תכונה זו, בשל המורכבות  של מכלול היכולות הפיזיולוגיות.
ממצאי המחקרים יוכלו למפות שוניות גנטיות המייחדות יכולות ספורטיביות מסוגים שונים ולספק מידע למאמנים ולנדרשים למאמץ ספורטיבי מסוים בשני מישורים: 1. גילוי וטיפוח צעירים עם פוטנציאל גנטי ספורטיבי העשוי להביאם למיצוי מכסימלי של יכולתם ו-2. הקניית תוכנית אימון מתאימה שתוכל למצות את הפוטנציאל ליכולות ספורטיביות מתאימות.